ريكي (Reiki) چيست ؟
ريكي از دوكلمه ژاپني Rei بمعني كيهان (universe) و ki به معني روح است. دركنار هم قرارگرفتن اين دو كلمه مفهوم يكي شدن روح وانرژي ما با روح وانرژي كيهاني را ميرساند. 
ريكي يا انرژي درماني، معالجه نيست بلكه نوعي درمان مكمل براي اقدامات پزشكي ومعالجات قبلي كه انجام شده است مي باشد. 
اين روش ابتدا درسال ١٩٢٢ توسط يك راهب ژاپني بنام Mikao Usui ابداع شد و سپس در فرهنگهاي گوناگون سراسر دنيا مورد پذيرش قرار گرفت. 
دربخشي از اين روش كه شفاي دست (Hannds-on-Healing) يا (Palm-Healing) ناميده ميشود، انرژي شفابخش از طريق دستهاي درمانگر كه انرژي او با انرژي كيهاني هم سو ويكي شده است ، به بدن شخص گيرنده انرژي منتقل ميشود. درواقع شفا دهنده(Healer) تنها به عنوان يك كانال ويك واسطه براي انتقال انرژي عمل ميكند. 
سخني در مورد خودم
من در دوراني كه مادرم بابيماري سرطان دست به گريبان بود، راه خود را به روش Reiki پيدا نمودم. درمانگر او  در كنار معالجات پزشكي در طول مقاطع درماني ،  براي تسكين دردهاي مادرم از اين روش استفاده مينمود. 
پس از صحبت هاي طولاني كه من با درمانگر مادر خود در موردتجربيات وتوانايي خودم در زمينه  انرژي درماني داشتم وبا توجه به اينكه ميدانستم روش Reiki ميتواند دردهاي مادرم را تسكين دهد، تصميم گرفتم كه منهم يك درمانگر Reiki شوم. پس از گذراندن دوره هاي آموزشي وتخصصي مربوطه موفق به اخذ گواهينامه خود در اين زمينه گرديدم. 
در حال حاضر دركنار شغل اصلي خود بعنوان مترجم روانشناسي وپزشكي ، شروع به ارائه خدمات انرژي درماني در مطب خود در اطاق بهبودي (Raum fur Gesundheit) ميباشم. 
آدرس مطب :
 
براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد از طريق ايميل ويا تلفن با من در تماس باشيد. منتظر ارائه خدمات بشما ميباشم.   
توجه :
در اين روش هيچگونه تشخيص پزشكي ، معالجه و يا درمانهاي پزشكي انجام نخواهد شد. اين روش جايگزين درمانهاي پزشكي كه توسط يك دكتر انجام ميشود ويا معالجات روان درماني نميباشد، بلكه همانگونه كه قبلاً گفته شد اين روش درمان مكمل دركنار اقدامات پزشكي رايج ومعالجات قبلي كه انجام شده است ميباشد. 
يك درمانگر Reiki متعهد به هيچ عنوان بيمار خود را از جستجوي پزشك براي درمان دلسرد نميكند وهيچگونه دستوري در ارتباط با مصرف دارو ويا قطع دارويي كه پزشك براي شما تجويز نموده است نميدهد. مسئوليت اين امر فقط به عهده شخص بيمار خواهد بود.